Calendar

Wish You Happy Krishna Consciouss New Year 2016

 

»January
 
06 Jan 2016Saphala Ekadasi (Vyanjuli Mahadvadasi)
15 Jan 2016 Makara Sankranti
15 Jan 2016 Ganga Sagara Mela
20 Jan 2016Putrada Ekadashi
 
 
»February
 
04 Feb 2016 - Sat Tila Ekadashi
13 Feb 2016 - Vasanta Pancami
13 Feb 2016 - Sarasvati Puja
15 Feb 2016 - Bhismastami
18 Feb 2016Bhaimi Ekadashi
19 Feb 2016Varaha Dvadasi
 
 
»March
 
05 Mar 2016Vijaya Ekadashi
08 Mar 2016 - Siva Ratri
 
 
»April
 
 
 
»May
 
03 May 2016 - Varuthini Ekadashi
11 May 2016 - Appearance Day of Sri Sankaracharya
13 May 2016 - Jahnu Saptami
14 May 2016End of Jala Dana
 
 

»June

01 June 2016 - Apara Ekadashi
14 June 2016 - Ganga Puja
16 June 2016 - Pandava Nirjala Ekadshi
18 June 2016 - Panihati Cida Dahi Utsava
 
 
»July
 
14 July 2016 - Return of Ratha Yatra
15 July 2016 - Sayana Ekadashi
19 July 2016 - Guru (Vyasa) Purnima
19 July 2016 - Disappearance Day of Sanatana Goswami
30 July 2016 - Kamika Ekadashi
 
 
»August
 
25 Aug 2016 - Sri Krsna Janmastami
26 Aug 2016 - Nandotsava
28 Aug 2016 - Annada Ekadashi
 
 
»September
 
 
»October
 
08 Oct 2016 - Durga Puja
11 Oct 2016 - Ramacandra Vijayotsava
12 Oct 2016 - Pasankusa Ekadashi
16 Oct 2016 - Laksmi Puja
23 Oct 2016 - Bahulastami
26 Oct 2016 - Rama Ekadashi
31 Oct 2016 - Bali Daityaraja Puja
 
 
»November
 
08 Nov 2016 - Gopastami, Gosthastami
08 Nov 2016 - Disappearance Day of Sri Srinivasa Acharya
09 Nov 2016 - Jagaddhatri Puja
11 Nov 2016 - Utthana Ekadashi
11 Nov 2016 - Disappearance Day of Srila Gaura Kisora Dasa Babaji Maharaja
11 Nov 2016 - Bhisma Pancaka
13 Nov 2016 - Disappearance Day of Sri Bhugarbha Goswami
13 Nov 2016 - Disappearance Day of Sri Kasisvara Pandita
14 Nov 2016 - Last Day of Caturmasya
14 Nov 2016 - Krsna Rasayatra
14 Nov 2016 - Tulasi-Saligram Vivaha
14 Nov 2016 - Appearance Day of Sri Nimbarkacharya
15 Nov 2016 - Katyayani Vrata Begins
 
 
»December
 
24 Dec 2016Saphala Ekadashi

 
 
Copyright@2012 Iskcon Bhadrak all right Reserved.
Powered by: Aurosoft